Skip to content

Teste Plis Pwodwi, Redwui Depans & Ogmante ROAS Ou Ak Metòd Facebook Ads Sa-a

piblisite sou facebook metod 2-3-3

Yon strateji ki diferan

Se tout jounnen ou tande y’ap pele de Facebook Ads…

Chak jou gen yon nouvo strateji ki parèt.

Depi sou YouTuber k’ap clickbait mounn pou gade videyo yo, rive sou guru sa yo ki vle vann fòmasyon yo.

Tout moun pretann strateji pa yo-a se li ki pi bon…

Nan eksepryans pa’m nan fè piblisite sou Facebook, pi bon strateji-a se pa sèlman sa ki bay plis lavant lan.

Se sa ki pèmet ou gen yon pi bon retou sou depans piblisitè ou (Return on Ads Spent oswa ROAS an anglè).

Se nan optik sa, mwen te envite zanmi mwen Yik Loic vinn pataje yon strateji Facebook Ads ke li rele “Metòd 2-3-3”.

Strateji sa non sèlman pèmèt ou gen yon pi bon kontwol sou depans piblisitè ou, men li ede’w tou teste plis pwodwui nan yon optik pou maksimize bidjè ou gen nan men’w lan ak ROAS ou.

Malerezman, anpil nan kòminote nou an bliye ke maketing sou Facebook, e kelkeswa platfòm nan, se yon envestisman.

Anpil nan yo kwè nan moun ki di yo ke “dropshipping fasil”. “Se jis met pwodwui sou store, woule ads, epi baton!”….

Yo lanse piblisite sou Facebook san yo pa konprann sa y’ap fè-a epi pèdi kòb yo pat petèt kalkile yo te ka depanse.

Maketing sou Facebook, e kelkeswa platfòm nan, se yon envestisman.

Mwen te planifye pou LIVE la dire sèlman 45 minit, men bagay la te tèlman enteresan ke nou te vinn lonje’l pou 2 zèd tan!

Pandan sesyon sa, Yik montre an detak kijan Metòd 2-3-3 a fonksyone e nan post sa, nou ap envite’w vinn redekouvri li.

Men avan sa, ban’m di’w kiyès ki Yik Loic Chan.

Se yon entreprenè Chinwa ki baze Hong-Kong ki ap fè biznis sou intènèt (dropshipping sitou) depi 2016.

Li fè plis ke $5 milyon vant sou store li yo pa ane e ou ka jwenn plis enfòmasyon sou li nan gwoup facebook li a kote li pataje konesans li gratis a mounn ki vle aprann.

Kijan Metòd 2-3-3 Facebook Ads la Fonksyone

Metòd 2-3-3 a senp.

Pou nou rezime’l pou ou, gade imaj sa ki anba-a:

2-3-3 method facebook ads yik

Jan imaj la montre’l la, metòd 2-3-3 pèmèt ou sou teste 2 pwodwui en menm tan (ou te ka teste plis selon mezi pòch ou).

Pou chack pwodui ou pral teste, w’ap bezwen 3 “ad sets”. Chak ads set yo gen menm “interest” (targeting) men “location” (zòn ou target yo) diferan.

Epi nan chak adet ou gen 3 imaj (creatives).

Pou objektif kanpay lan, w’ap chwazi “Conversion”.

Pou konprann plis an detay kijan pou aplike metòd sa nan biznis ou, m’ap envite’w regade live la anba-a:

Pase A L’Aksyon

Ok. Konnye-a ou ke ou fin dekouvri Metòd 2-3-3 a, se moman pou ou aji.

Pi gwo diferans ki genyen ant moun ki fè siksè ak moun ki echwe se ke moun ki fè siksè toujou pase a laksyon.

Yo pa chita ap “tan pi bon moman-an”… Sa pa egziste!

Pi bon moman-an se KONYÈ-A.

Si’w vle metrize fè piblisite sou Facebook tout bon, dekouvri lòt strateji ankò, mwen envite’w ale sou fòmasyon Facebook Ads IQ Academy mwen-an.

facebook ads iq academy
facebook ads iq academy

Nan fòmasyon sa, nou soti depi nan komansman avè’w…

Nou montre’w:

✔︎ Kijan fè piblisite evolye nan listwa yon fason pou konpran konteks nou ye jodi-a.

✔︎ Kijan pou bay Facebook sa’l bezwen

✔︎ Kijan pou byen konfigire Business Manager-a

✔︎ Kijan pou lanse premye piblisite’w sou Facebook

✔︎ Epi mwen montre’w egzakteman menm strateji piblisite ke mwen aplike nan biznis dropshipping pa’m.

Strateji sa chita sou 4 faz e mwen eplike’w li an detay nan fòmasyon-an.

Pou plis detay, vizite site fòmasyon an depi jodi-a.

An plis, chak mwa nou genyen yon Mastermind Gratis.

Nan mastermind sa nou reponn kesyon etidyan yo epi kontinye pataje ak yo kisa k’ap manche nan moman-an.

Mastermind lan sèlman vo PLIS ke pri ou peye pou fòmasyon-an.

Donk sa w’ap tann?

OU ka gen aksè a fòmasyon an depi jodi-a. Jis klike sou bouton ki anba-a:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *