Skip to content

Amazon Wholesale Accelerator Bootcamp

Marriott Courtyard Hotel

Sept 2nd-4th, 2023 – Sarasota, FL.

Amazon Wholesale mande sofistikasyon. Pou reyisi fòk ou metrize: Sourcing, Pricing, Inventory & CashFlow. Objektif mwen se: ba ou yon ‘roadmap’ pou metrize tout, san distraksyon, pandan 3 jou, nan lang manman ak papa nou.

Ou pap bezwen al chita gade yon pakèt videyo sou YouTube
  • Se pa tout mounn k’ap pale de Amazon sou YouTube ki fè’l vre. Anpil ladan yo jis ap chache views, oswa fè’w achte software pou yo ka fè komisyon afilye san yo pa janm teste yo.
  • Li pran 10,000 èd tan pou resi metrize yon bagay. Gras a Bootcamp sa, w’ap redwui tan sa a plis ke la mwatye. M’ap montre’w egzakteman kisa pou fè, kijan pou fè’l e kisa w’ap bezwen pou fè’l, san li pa koute’w plis kòb pi devan e an bon kreyòl.
Yon apwòch direct ki fokis sou aksyon mezirab
  • Li t’ap koute’w $100/hr pou ta jwenn mwen pou yon konsiltasyon 1-and-1. Nan Bootcamp sa nou pral pase 8h de temps ansanm, Samedi 3 ak Dimanche 4 Septanm, epi fini Lendi 4 Septanm a 1:30h PM. ZERO distraksyon
  • Gen anpil mounn k’ap vann sou Amazon ki pa konprann nan ki biznis yo ye tout bon. Biznis sa mande SOFISTIKASYON. Klate w’ap genyen apre bootcamp sa, ap ba ou yon avatanj konpetitif ke mwen pat genyen mwenmenm lè’m t’ap kòmanse. 
Enfòmasyon esklizif sou Retail ak Online Arbitrage
  • Nou pap sèlman pale de Wholesale. Retail Arbitrage bay yon avantaj ke anpil mounn ki ap viv USA/Canada meprize. Yon fwa ou konprann li, ou pra’l wè klè ki kantite lajan ki atè-a ke’w ka fè. 
  • Si nou pale de RA, nou pap ka kite Online Arbitrage (OA) deyò. Si’w pa gen anpil kòb pou kòmanse, OA ak RA ta sipoze cheval batay ou. 
Fòmasyon continue, aksè ak sipò
  • Mwen pap lage’w apre Bootcamp lan. W’ap gen aksè ak Discord Privè mwen an GRATIS epi w’ap gen aksè dirèk ak mwen, 1hre de temps chak mwa pandan 6 mois.
  • M’ap pèsonèlman ede’w avalye pwodwui ke’w jwenn avan menm ou achte yo epi mete warehouse nou an a dispozisyon’w pou ede’w prepare pwodwui avan ou ship yo bay Amazon.
Men Detay Tout Sa Nou Pra'l Pale

Suppliers

Sourcing

Warehousing

Funding & Pricing

Inventory Management

Account Health

Sept 2nd-4th, 2023

Samedi 3 & Dimanch 4 Septanm, n’ap kòmanse a 10AM. Apre sa n’ap gen yon poz pou nou ka manje (manje’w nan bootcamp lan sou kont mwen) a 1:30PM. N’ap retounen frape a 2:30PM pou fini a 7PM. Lundi 4 Septanm, n’ap klotire bootcamp lan a 1:30h PM.

Bay Tèt Ou Chans Sa!

Pwofite pri spesyal sa jis pou 10 premye mounn ki enskri yo.
Rete 4 ticket a pri sa. Pye kout pran devan!

1 Ticket

$397

2 Tickets

$647